1. Strona główna
  2. /
  3. Voucher KMC – regulamin

Regulamin kart podarunkowych (voucher) w Kierach Medical Clinic

W Kierach Medical Clinic oferujemy różnego rodzaju karty podarunkowe.

Poniżej znajdują się regulaminy do oferowanych voucherów.

Umów wizytę

NEWSLETTER e1669066306554

PROMOCJA NA KOLEJNY PRZESZCZEP WŁOSÓW

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „PROMOCJA NA KOLEJNY PRZESZCZEP WŁOSÓW” W KIERACH MEDICAL CLINIC
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej „Promocja na kolejny przeszczep włosów” w Kierach Medical Clinic i jej oddziałach.
2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a) Regulamin – niniejszy regulamin,
b) Organizator/Klinika – Kierach Medical Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chrobrego 4 lok. U5, 02-479 Warszawa, NIP: 5223218164, REGON: 521068368, KRS: 0000949192, prowadząca zakład leczniczy Kierach Medical Center, REGON Zakładu Leczniczego: 52106836800016,
c) Akcja promocyjna/promocja – akcja promocyjna „Promocja na kolejny przeszczep włosów” objęta Regulaminem,
d) Pacjent – osoba fizyczna, będąca konsumentem, wykonująca w Klinice zabieg przeszczepu włosów,
e) Voucher na zabieg przeszczepu włosów – bon na okaziciela uprawniający do skorzystania z rabatu na usługę zabiegu przeszczepu włosów oferowaną przez Organizatora w wysokości, na jaką ten bon został wystawiony.
3. Promocja jest skierowana wyłącznie do Pacjentów w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
§2
Zasady Promocji
1. Czas trwania Promocji: od dnia 01.07.2022r na czas nieoznaczony.
2. Udział w Promocji jest dobrowolny.
3. W ramach Promocji Każdy Pacjent, który wykona w Klinice zabieg przeszczepu włosów i zapłaci za tę usługę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) lub więcej, otrzyma od Kliniki – w zależności od wyboru Pacjenta:
a) Voucher na kolejny zabieg przeszczepu włosów na kwotę 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto uprawniający do skorzystania przez jego posiadacza z rabatu na usługę przeszczepu włosów w Klinice lub
b) rabat w wysokości 5% na dowolny zabieg oferowany w Klinice.
4. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi rabatami lub promocjami.
5. Voucher na przeszczep włosów jest dokumentem na okaziciela wydawanym Pacjentowi w formie papierowej, który posiada unikatowy kod identyfikacyjny Organizatora.
6. Rabat w wysokości 5% otrzymany w ramach niniejszej promocji może być wykorzystany przez Pacjenta lub osobę wskazaną przez Pacjenta.
7. Rabat lub Voucher na przeszczep włosów nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę w całości lub w części.
§3
Zasady korzystania z Vouchera na przeszczep włosów
1. Voucher na przeszczep włosów uprawnia jego okaziciela do skorzystania z rabatu na kwotę 1.000 zł brutto na usługą związaną z przeszczepem włosów w Kierach Medical Clinic lub jej oddziałach.
2. Voucher na przeszczep włosów może być wykorzystany wyłącznie jednorazowo, do czasu upływu terminu jego ważności.
3. Okres ważności Vouchera na przeszczep włosów wynosi 12 miesięcy od dnia jego wystawienia. Po upływie tego okresu niewykorzystany w całości lub w części voucher na zabieg przeszczepu włosów traci ważność.
Data ważności Vouchera na przeszczep włosów nie podlega przedłużeniu.
4. Voucherów na przeszczep włosów nie można ze sobą łączyć celem zapłaty za jedną usługę przeszczepu włosów (w przypadku jednego przeszczepu włosów można skorzystać wyłącznie z jednego vouchera na przeszczep włosów).
Voucherów na przeszczep włosów nie można też łączyć celem zapłaty za jedną usługę przeszczepu włosów z jakimikolwiek innymi voucherami wystawionymi przez Organizatora.
5. Termin realizacji usług na podstawie Vouchera na przeszczep włosów powinien zostać uzgodniony telefonicznie lub mailowo z Kliniką.
6. Realizacja usług na podstawie Vouchera na przeszczep włosów odbywa się za jego okazaniem w formie papierowej albo poprzez podanie jego numeru identyfikacyjnego.
7. Okaziciel Vouchera na przeszczep włosów obowiązany jest dopłacić różnicę między ceną zabiegu przeszczepu włosów a kwotą Vouchera na zabieg przeszczepu włosów – a) kartą, b) gotówką lub c) przelewem.
8. Klinika nie odpowiada za szkody spowodowane zgubieniem/i lub uszkodzeniem Vouchera na przeszczep włosów po jego wydaniu Pacjentowi.
9. Klinika ma prawo odmówić realizacji Vouchera na przeszczep włosów w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności vouchera na zabieg przeszczepu włosów,
b) gdy voucher na zabieg przeszczepu włosów o danym numerze został już wcześniej wykorzystany,
c) uszkodzenia vouchera na zabieg przeszczepu włosów w sposób uniemożliwiający odczytanie danych zapisanych na dokumencie, w tym w szczególności numeru vouchera na zabieg przeszczepu włosów lub daty upływu okresu ważności.
d) uzasadnionego podejrzenia Organizatora co do autentyczności vouchera na zabieg przeszczepu włosów.
10. Wykorzystując Voucher na zabieg przeszczepu włosów Pacjent potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.
11. Voucher zakupiony w promocji (np. -20%) nie obowiązuje na zabieg przeszczepu włosów.
12. W przypadku reklamacji (na podstawie obowiązujących przepisów prawa) usług, które zakupione zostały części przy wykorzystaniu Voucherów na zabieg przeszczepu włosów lub z wykorzystaniem rabatu przyznanego w ramach niniejszej Promocji:
a) wymiana reklamowanych towarów/usług na identyczne oznacza zachowanie wszelkich praw uzyskanych na podstawie niniejszego Regulaminu,
b) wymiana reklamowanych towarów/usług na inne (o ile klient wyrazi na to zgodę) albo dokonanie odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny towarów/usług, oznacza jednocześnie rezygnację z wykorzystania vouchera na zabieg przeszczepu włosów udzielonego do towarów/usług, o których mowa powyżej i jego wygaśnięcie.
Wartość zwrotu lub wymiany obliczana będzie na podstawie cen jednostkowych widocznych na paragonie lub fakturze, zaś wartość wykorzystanego vouchera na zabieg przeszczepu włosów zostanie potrącona z wartości ww. towarów/usług.
§4
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji mogą być zgłaszane w dowolnej formie na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: recepcja@drkierach.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko składającego reklamację, jego dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail oraz wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. O wyniku reklamacji Wystawca poinformuje składającego reklamację listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres wskazany przez podmiot składający reklamację.
§5
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Pacjenta Vouchera na zabieg przeszczepu włosów (o ile zostaną pobrane) jest Organizator.
2. Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od pacjentów danych osobowych, respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Promocji objętej niniejszym regulaminem. Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę na ich przetwarzanie, zgoda ta może zostać w każdej chwili cofnięta – nie wpływa to jednak na legalność przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
3. Podanie danych przez Pacjenta lub okaziciela jest dobrowolne. Źródłem przetwarzanych przez nas danych są osoby, których dane dotyczą.
4. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Promocji objętej niniejszym regulaminem oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
5. Podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadniony interes Wystawcy, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
7. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji, które posiadają ustawowe upoważnienie do żądania ich udostępnienia. Dane mogą być udostępnione także innym osobom, jeśli wyrażona zostanie na to pisemna zgoda.
8. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. W takiej sytuacji jako Administrator zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe powierzane są przede wszystkim firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym naszą pocztę e-mail czy księgowości. Dane szczególnie chronione przetwarzane są jedynie przez podmiot przetwarzający udostępniający Administratorowi program do obsługi pacjenta. Podmiot przetwarzający nie ma dostępu do treści danych – są one jedynie gromadzone na należących do niego serwerach.
9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
a) do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
b) dostępu do swoich danych osobowych,
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
e) ograniczenia przetwarzania,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
h) nie podlegania profilowaniu,
i) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
§6
Postanowienie końcowe
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych, zmiana procesów biznesowych oraz koncepcji biznesowej Organizatora, zmiana strategii handlowej lub marketingowej Organizatora, przyczyny ekonomiczne leżące po stronie Organizatora. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Pacjentów i okazicieli Voucherów na przeszczep włosów.
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej www.centrumkierach.pl/voucher
Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.07.2022r. .

 

Zakup voucherów

REGULAMIN SPRZEDAŻY VOUCHERÓW W KIERACH MEDICAL CLINIC
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady nabywania i realizacji Voucherów w Kierach Medical Clinic i jej oddziałach.
2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a) Regulamin – niniejszy regulamin Voucherów;
b) Klinika / Wystawca – Kierach Medical Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chrobrego 4 lok. U5, 02-479 Warszawa, NIP: 5223218164, REGON: 521068368, KRS: 0000949192, prowadzącym zakład leczniczy Kierach Medical Center, REGON Zakładu Leczniczego: 52106836800016,
c) Nabywca – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Vouchera;
d) Voucher – bon na okaziciela uprawniający do skorzystania z usług świadczonych w klinice Kierach Medical Clinic lub jej oddziałach, zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Vouchera, którego zasady nabywania i realizacji określa Regulamin.
§2
Zasady sprzedaży i korzystania z Voucherów
1. Wystawca oferuje do sprzedaży Vouchery uprawniające do skorzystania ze świadczonych przez niego usług.
2. Nabywca ma możliwość zakupu Vouchera na dowolnie wybraną przez niego kwotę, jednakże nie mniejszą niż 100 zł.
3. Vouchery mogą być wykorzystane wyłącznie w Kierach Medical Clinic lub jej oddziałach, na dowolnie wybrane usługi świadczone przez Wystawcę w tych lokalizacjach w momencie realizacji Vouchera.
4. Sprzedaż Voucherów prowadzona jest bezpośrednio w siedzibie Kliniki.
5. Zapłata za Voucher może nastąpić:
a) gotówką;
b) kartą płatniczą;
c) przelewem bankowym na rachunek bankowy Kliniki tj.: 23194010763231092600000000
6. Wydanie Vouchera Nabywcy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Nabywcę.
7. Nabywca może również odebrać papierową wersję Vouchera bezpośrednio u Wystawcy.
8. Każdy Voucher posiada unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wystawcy i jest dokumentem na okaziciela.
9. Okaziciel Vouchera może posługiwać się nim wielokrotnie do wyczerpania limitu kwotowego przypisanego do Vouchera lub do skończenia jego terminu ważności.
10. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za jedną usługę. Voucherów nie można też łączyć celem zapłaty za jedną usługę z jakimikolwiek innymi voucherami wystawionymi przez Organizatora.
11. Okres ważności Vouchera wynosi 12 miesięcy od dnia jego wystawienia. Po upływie tego okresu niewykorzystany w całości lub w części Voucher traci ważność. Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu.
12. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę w całości lub w części.
13. Termin realizacji usług na podstawie Vouchera powinien zostać uzgodniony telefonicznie lub mailowo z Kliniką.
14. Realizacja usług na podstawie Vouchera odbywa się za jego okazaniem w formie papierowej lub na urządzeniu elektronicznym albo poprzez podanie jego numeru identyfikacyjnego.
15. Okaziciel Vouchera jest uprawniony do otrzymania usług, których wartość w chwili realizacji nie przekracza wartości nominalnej Vouchera.
16. W przypadku gdy wartość wybranych usług jest wyższa niż wartość Vouchera, wówczas okaziciel Vouchera powinien dopłacić różnicę kartą, gotówką lub przelewem.
17. Jeżeli wartość Vouchera przekracza wartość wybranej usługi, pozostałe niewykorzystane środki z Vouchera mogą zostać wykorzystane do realizacji innej usługi.
18. Wystawca nie odpowiada za szkody spowodowane zgubieniem/i lub uszkodzeniem Vouchera po jego wydaniu Nabywcy.
19. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności Vouchera,
b) gdy Voucher o danym numerze został już wcześniej wykorzystany;
c) uszkodzenia Vouchera wydanego w formie papierowej w sposób uniemożliwiający odczytanie danych zapisanych na dokumencie, w tym w szczególności numeru Vouchera lub daty upływu okresu ważności.
d) uzasadnionego podejrzenia pracownika Organizatora co do autentyczności Vouchera.
20. Wykorzystując Voucher Nabywca lub jego okaziciel potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.
21.Promocje nie łączą się.
22. Voucher zakupiony w promocji (np. -20%) nie obowiązuje na zabiegi przeszczepu włosów. 23. W przypadku reklamacji (na podstawie obowiązujących przepisów prawa) Usług, które zakupione zostały w całości lub w części przy wykorzystaniu Voucherów:
a) wymiana reklamowanych towarów na identyczne oznacza zachowanie wszelkich praw uzyskanych na podstawie niniejszego Regulaminu,
b) wymiana reklamowanych towarów na inne (o ile klient wyrazi na to zgodę) albo dokonanie odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny towarów, oznacza jednocześnie rezygnację z wykorzystania Vouchera udzielonego do towarów, o których mowa powyżej i jego wygaśnięcie. Wartość zwrotu lub wymiany obliczana będzie na podstawie cen jednostkowych widocznych na paragonie lub fakturze, zaś wartość wykorzystanego Vouchera zostanie potrącona z wartości ww. towarów.
§3
Postępowanie reklamacyjne
1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy lub okazicielowi Vouchera.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w dowolnej formie na adres Wystawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: recepcja@drkierach.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail oraz wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. O wyniku reklamacji Wystawca poinformuje Nabywcę lub okaziciela, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres wskazany przez Nabywcę lub okaziciela, składającego reklamację.
§4
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Nabywcy lub okaziciela (o ile zostaną zebrane) jest Wystawca.
2. Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od pacjentów danych osobowych, respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, Podanie danych przy przystępowaniu do Programu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Programie. Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę na ich przetwarzanie, zgoda ta może zostać w każdej chwili cofnięta – nie wpływa to jednak na legalność przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
3. Podanie danych przez Nabywcę lub okaziciela jest dobrowolne. Źródłem przetwarzanych przez nas danych są osoby, których dane dotyczą.
4. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Vouchera oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
5. Podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadniony interes Wystawcy, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
7. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji, które posiadają ustawowe upoważnienie do żądania ich udostępnienia. Dane mogą być udostępnione także innym osobom, jeśli wyrażona zostanie na to pisemna zgoda.
8. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. W takiej sytuacji jako Administrator zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe powierzane są przede wszystkim firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym naszą pocztę e-mail czy księgowości. Dane szczególnie chronione przetwarzane są jedynie przez podmiot przetwarzający udostępniający Administratorowi program do obsługi pacjenta. Podmiot przetwarzający nie ma dostępu do treści danych – są one jedynie gromadzone na należących do niego serwerach.
9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
a) do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
b) dostępu do swoich danych osobowych,
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
e) ograniczenia przetwarzania,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
h) nie podlegania profilowaniu,
i) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
§5
Postanowienie końcowe
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
2. Wystawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych, zmiana procesów biznesowych oraz koncepcji biznesowej Organizatora, zmiana strategii handlowej lub marketingowej Organizatora, przyczyny ekonomiczne leżące po stronie Organizatora. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Nabywców i okazicieli Voucherów. Wszelkie zmiany obowiązywać będą od chwili publikacji nowego/zmienionego Regulaminu oraz dotyczyć będą wyłącznie Voucherów zakupionych po wejściu w życie zmian. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej, o jakiej mowa w ust. 7 oraz będzie dostępna w siedzibie Wystawcy.
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Wystawcy i na jego stronie internetowej www.centrumkierach.pl/voucher.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.07.2022r.

 

Szukasz idealnego prezentu dla bliskiej Ci osoby?

Kierach Medical Clinic oferuje karty podarunkowe już od 100zł. To Ty decydujesz o wartości vouchera.

Cena już od
Voucher
250 PLN
Poznaj cennik wszystkich naszych zabiegu
Masz pytania?

Umów wizytę telefonicznie lub online!

Umów wizytę
Masz pytania?
UMÓW SIĘ ZADZWOŃ